Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy theo nghị quyết TW4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 22h:42' 16-11-2012
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 172
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐẮK HÀ
CHI BỘ TRƯỜNG TH NG. BÁ NGỌC
*
Số -BC/KĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đắk Hà, ngày tháng 11 năm 2012


BÁO CÁO
Kiểm điểm tập thể Ban Chi uỷ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)
"Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay"

Kính gửi: Đảng ủy thị trấn Đắk Hà.

Qua nghiên cứu, quán triệt học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Chi ủy trường TH Nguyễn Bá Ngọc xin tự kiểm điểm việc thực hiện trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau:

I/ ƯU ĐIỂM:
1/ Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng :
- Trong thời gian qua Chi ủy lãnh đạo đảng viên Chi bộ luôn kiên định với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp, trong các kỳ sinh hoạt, Chi bộ luôn lấy nội dung này làm trọng tâm, nền tảng trong việc triển khai thực hiện các chủ trương. Chính sách, kết quả 100 % đảng viên được quán triệt;
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định về "Những điều đảng viên không được làm". Đặc biệt, thường xuyên chấn chỉnh đạo đức tác phong, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên gắn chặt với công tác tự phê bình và phê bình để mỗi đảng viên thường xuyên soi rọi lại mình, góp phần ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
- Chi ủy thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của từng đồng chí, kịp thời phản ánh về chi bộ khi có những biểu hiện bất thường xảy ra;
- Tập thể Chi ủy luôn đoàn kết, thống nhất, nói và làm theo Nghị quyết, công tác tự phê bình và phê bình luôn được quan tâm thực hiện, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện sai trái, tiêu cực trong nội bộ.

2/ Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý:
Chi ủy đã lãnh đạo thực hiện khá tốt công tác tổ chức cán bộ và luôn được Chi ủy bàn bạc dân chủ, công khai, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy chế làm việc và biểu quyết bằng phiếu kín theo đúng quy trình thủ tục và hướng dẫn của cấp trên, không có tư tưởng cục bộ, bè phái, cá nhân trong công tác tổ chức và cán bộ.
- Các chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng đội ngũ được chi ủy kịp thời triển khai đến từng cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua việc cụ thể hóa các nội dung cần thực hiện trong Nghị quyết chi bộ, có kiểm tra, đánh giá cụ thể;
- Việc đánh giá, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm riêng tư chi phối đến chất lượng công tác;
- Đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu công viêc;
3/ Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ:
- Tập thể Ban Chi uỷ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp uỷ và các hoạt động của nhà trường. Việc phân công nhiệm vụ có rõ ràng, không có để tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót khuyết điểm thì không ai chịu trách nhiệm.
- Mỗi cá nhân được phân công luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Thông qua việc mỗi đồng chí trong chi uỷ, mỗi đảng viên, cán bộ công chức đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng ngay từ đầu năm, xây dựng cơ chế thông tin báo cáo cụ thể.
- Bí thư chi bộ, các chi ủy viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ, việc tổ chức các hoạt động thực thi trách nhiệm và quyền hạn luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, trách nhiệm của tập thể chi ủy luôn được xác định đúng tầm với nhiệm vụ, không đùn đẩy, thoái thác cho tập thể
 
Gửi ý kiến