Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tran Kien Cuong
Ngày gửi: 15h:51' 01-03-2013
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT ĐĂKHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NG.BÁ NGỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-TrTH NBN ĐăkHà, ngày tháng 3 năm 2013

KẾ HOẠCH
Thực hiện Tiểu Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức
phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
trong trường học”

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 01/02/2013 của UBND huyện Đắk Hà về việc triển khai thực hiện đề án Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 04/KH-PGD ĐT, ngày 28/02/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Đắk Hà V/v Thực hiện tiểu đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đaạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2013-2015.
Căn cứ vào Nghị quyết tháng 3/2013 của chi bộ nhà trường và tình hình thực tế.
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc xây dựng kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong hệ thống trường học” giai đoạn 2013-2015 cụ thể như sau:

I/ MỤC TIÊU
1/ Mục tiêu chung
Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2/ Mục tiêu cụ thể
Trong năm học 2012-2013: Cơ bản tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến toàn thể CBCC và học sinh trong nhà trường.
Đến năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam phấn đấu đạt được kết quả sau:
- Trên 100% CBQL, GV, NV trong toàn nhà trường được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- 100% CBQL, BCH công đoàn, tổng phụ trách đội được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- 100% GV và HS được tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II/ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1/ Đối tượng:
Toàn thể CBQL, GV, NV và học sinh trong nhà trường.

2/ Nội dung tuyên truyền, giáo dục
- Các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước;
- Chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về công tác nữ và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; các văn bản liên quan đến việc xây dựng, giữ gìn, phát huy các giá trị phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam.
- Tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu; định hướng các giá trị đạo đức, phẩm chất phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong thời kỳ mới.
- Các gương điển hình thực hiện tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của ngành GD&ĐT.

3/ Hình thức tuyên truyền:
  - Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc, các ngày truyền thống của ngành, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên; truyền thông trong sinh hoạt của
 
Gửi ý kiến